චිත්‍රපටි උපසිරැසි

 චිත්‍රපට උපසිරැසි පිටුව

අවශ්‍ය චිත්‍රපටය තෝරා ගන්න.

http://denuwansubs.blogspot.com/p/blog-page_11.html
Scream 3 - මාරක ඇමතුම

http://denuwansubs.blogspot.com/p/scream-4.html


Scream 4 - අවතාර මුහුණාගේ භීෂණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SAW V - බිහිසුණු ඉරණම 


  

  

 

 

 

SAW VI - තවත් කුරිරු අවසානයක්

                       

                              
 

 

Begin Again - නැවත අරඹමු